Alibata at dating abakada custom dating profile

Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at ng Wikang Pambansa na Batay sa Tagalog ayon sa mungkahi ng pagsasakatutubo ni Rizal.

Sinalaunan, ang abakada ay ginamit na rin sa mga ibang wika ng Pilipinas..

It was refiled in the 17th Congress of the Philippines through Senate Bill 433 in 2016.

Tagalog is a Philippine language with about 57 million speakers in the Philippines, particularly in Manila, central and southern parts of Luzon, and also on the islands of Lubang, Marinduque, and the northern and eastern parts of Mindoro.

The term baybay literally means "to spell" in Tagalog.

Baybayin was extensively documented by the Spanish.

Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na titik na may katawagan sa tulad sa wikang Ingles, maliban sa Ññ /enje/.

The name Tagalog derives from , which means "resident beside the river".

Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpíya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilíng wika at dayalekto sa Pilipinas.

Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.

These two exceptions shall follow the ancient rules for all the Filipino languages.

Directly related modern alphabets: Buhid Hanunó'o Tagbanwa Kulitan Other family relationships unclear.

Search for alibata at dating abakada:

alibata at dating abakada-24alibata at dating abakada-72

Bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wika ng Pilipinas ay sinusulat na gamit ang talapantigan ng Baybayin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “alibata at dating abakada”

  1. By registering with us, you are confirming that you will not use the Service to accept payments in connection with the following businesses, business activities or business practices.